Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.cus.laziska.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu,
  • linki prowadzące do dokumentów nie zawsze zawierają dodatkowe informacje opisujące cechy fizyczne danego pliku,

Wyłączenia:

  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 29.07.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, ze strona BIP Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych spełnia wymagania w 96.53 %.

Data publikacji strony internetowej: 1.05.2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.04.2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Natalia Orłowicz, n.orlowicz@cus.laziska.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 326 23 40 w.46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury/Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnościami:

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strona podmiotowa BIP Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych posiada następujące ułatwienia:

  1. Wersję kontrastową
  2. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
  3. Moduł wyszukiwania
  4. Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
  5. Wyróżnienie odnośników

Dostępność architektoniczna:

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych, budynek przy ulicy Energetyków 5

Dla klientów dostępne jest jedno wejście z dwiema możliwościami: wejście po schodach bądź wejście po pochylni i dostanie się na parter budynku. Drzwi otwierane na zewnątrz. Punkt obsługi klienta, sekretariat znajdują się w pokojach usytuowanych na poziomie parteru budynku, niedaleko wejścia. Osoby z niepełnosprawnością ruchową, na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z pochylni w celu dostania się do punktu obsługi lub do sekretariatu. Pomieszczenia te znajdują się za przeszklonymi drzwiami. Na poziomie parteru można załatwić każdą sprawę z poziomu pomocy społecznej, bądź świadczeń rodzinnych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku. W budynku brak windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Budynek przy ul. Energetyków 5 został wyposażony jedynie w pochylnię ułatwiającą wejście do wewnątrz budynku; informacja o rozkładzie pomieszczeń Centrum Usług Społecznych zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne); w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność może być zapewniona poprzez wsparcie pracownika, po wcześniejszym wyrażeniu takiej chęci i umówieniu się na konkretny termin wizyty. Przed budynkiem nie wyznaczono takich miejsc. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostępność może być zapewniona poprzez wsparcie pracownika, po wcześniejszym wyrażeniu takiej chęci i umówieniu się na konkretny termin wizyty.

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych, I i II piętro budynku przy ul. Wyszyńskiego 8

Wejście do budynku Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych znajduje się od ul. Wyszyńskiego. Do wejścia prowadzi kilkanaście schodów. Wejście na I i II piętro budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. W budynku nie ma windy, która umożliwiałaby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. W budynku schody, balustrady i korytarze są zgodne z prawem budowlanym. Na I i II piętrze budynku nie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych, budynek Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Wyszyńskiego 8

Do budynku parterowego (wejście od ul. Głowińskiego) prowadzi wejście po kilku schodach lub pochylnia z balustradą przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Drzwi otwierane na zewnątrz. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w całym budynku. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. W budynku znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych. Nie zastosowano informacji głosowych i pętli indukcyjnej. Brak miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych, pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych

Ze względu na trwający remont budynku brak dostępu do pomieszczeń.

Koordynator ds. dostępności

wielkość czcionki
kontrast