Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Deklaracja dostępności

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-23 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-10-23 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu,
  • linki prowadzące do dokumentów nie zawsze zawierają dodatkowe informacje opisujące cechy fizyczne danego pliku,

Wyłączenia:

  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-10-23

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i aktualizacji: 2024-03-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Wygrabek, adres poczty elektronicznej b.wygrabek@cus.laziska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 3248650. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres poczty elektronicznej Centrum b.wygrabek@cus.laziska.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych, budynek przy ulicy Energetyków 5

Dla klientów dostępne jest jedno wejście z dwiema możliwościami: wejście po schodach bądź wejście po pochylni z jednostronną poręczą i dostanie się na parter budynku. Drzwi otwierane na zewnątrz. Punkt obsługi klienta, sekretariat znajdują się w pokojach usytuowanych na poziomie parteru budynku, niedaleko wejścia. Osoby z niepełnosprawnością ruchową, na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z pochylni, w razie potrzeby przy wsparciu pracownika, w celu dostania się do punktu obsługi lub do sekretariatu. Pomieszczenia te znajdują się za przeszklonymi drzwiami. Na poziomie parteru można załatwić każdą sprawę z poziomu pomocy społecznej, bądź świadczeń rodzinnych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku. W budynku brak windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Budynek przy ul. Energetyków 5 został wyposażony jedynie w pochylnię ułatwiającą wejście do wewnątrz budynku; informacja o rozkładzie pomieszczeń Centrum Usług Społecznych zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne); w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność może być zapewniona poprzez wsparcie pracownika, po wcześniejszym wyrażeniu takiej chęci i umówieniu się na konkretny termin wizyty. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostępność może być zapewniona poprzez wsparcie pracownika, po wcześniejszym wyrażeniu takiej chęci i umówieniu się na konkretny termin wizyty. Istnieje możliwość umówienia spotkania z tłumaczem języka migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych, I i II piętro budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 8

Wejście do budynku Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych znajduje się od ul. Wyszyńskiego. Do wejścia prowadzi kilkanaście schodów. Wejście na I i II piętro budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. W budynku nie ma windy, która umożliwiałaby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. W budynku schody, balustrady i korytarze są zgodne z prawem budowlanym. Na I i II piętrze budynku nie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość umówienia spotkania z tłumaczem języka migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych, budynek Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Kard. Wyszyńskiego 8

Do budynku parterowego (wejście od ul. Głowińskiego) prowadzi wejście po kilku schodach lub pochylnia z balustradą przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Drzwi otwierane na zewnątrz. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w całym budynku. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. W budynku znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością. Nie zastosowano informacji głosowych i pętli indukcyjnej. Jest miejsce parkingowe przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość umówienia spotkania z tłumaczem języka migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych, pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Św. Jana Pawła II 1
w Łaziskach Górnych

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, w którym Centrum Usług Społecznych – placówka Wsparcia Dziennego korzystają z pomieszczeń, jest po generalnym remoncie.

Budynek wyposażony jest w windę i platformę dla osób z niepełnosprawnością. Panel sterujący w windzie posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a. Wejście do budynku i toalety dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością. Oznaczenia wizualne są w trakcie projektowania. Informacja głosowa zapewniona jest przez pracownika portierni.
Pomieszczenia użytkowane przez Placówkę Wsparcia Dziennego znajdują się na parterze budynku.

 

Skip to content