Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego

 

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 od 1 lipca można składać drogą elektroniczną (np. poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia, natomiast wnioski droga tradycyjną (papierową) można pobrać oraz złożyć od 1 sierpnia w Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych w godzinach pracy Zespołu ds Świadczeń przy ul. Energetyków 5.

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców, albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 674,00 zł lub kwoty 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku nieznacznego przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków rodzinnych jest możliwość zastosowania zasady zwanej „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że przy przekroczeniu kryterium dochodowego świadczenia są wypłacane w wysokości różnicy między wysokością wszystkich świadczeń (zasiłków wraz z dodatkami), a kwotą, o którą kryterium zostało przekroczone.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • na dziecko:
  – do ukończenia 18 lat
  – w wieku powyżej 18 lat do 21 lat pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole,
  – do 24 lat jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej pod warunkiem, że ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności;
 • osobie uczącej się – jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  – rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  – ojciec dziecka jest nieznany,
  – powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  – sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

Przysługują osobom, które mają prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko jeśli spełniają określone ustawowo warunki. Dodatki do zasiłku rodzinnego to:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Druki do pobrania:

Skip to content