Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Zespół do Spraw Realizacji Zadań z Zakresu Pomocy Społecznej

Pomoc pieniężna:

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek okresowy

Zasiłek stały

Pomoc niepieniężna:

Pobyt w domach pomocy społecznej

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Prace społecznie – użyteczne

Mieszkanie chronione

Pomoc dla osób bezdomnych – posiłek, schronienie, niezbędne ubranie

Sprawienie pogrzebu

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie ze środków publicznych

Składka emerytalno-rentowa

Bilet kredytowany

Pomoc żywnościowa:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Pomoc żywnościowa FEAD

Posiłek dla dzieci

Posiłek dla osób dorosłych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Inne:

Asystent Rodziny

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Przeciwdziałanie przemocy

Skip to content