Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Zasiłek okresowy

  Zasiłek okresowy przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wynoszącego 776 zł;
  • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego wynoszącego 600 zł na osobę  w rodzinie;
  • w szczególnie uzasadnionym przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany zasiłek okresowy pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku.

  Wysokość i okres zasiłku okresowego:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
  • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

  Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.

  Obligatoryjna część zasiłku okresowego wynosi 50% maksymalnej wysokości dla osoby/rodziny.

  Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze potrzeby osoby/rodziny oraz uzależniona jest od środków finansowych Centrum Usług Społecznych.

  Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy ustala pracownik socjalny na podstawie okoliczności sprawy, nie dłużej niż 6 miesięcy.

  W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona.

   

  Skip to content