Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Posiłek dla osób dorosłych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Prawo do posiłku przysługuję na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1552 zł
w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 1200 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 1200 zł = (4800,00zł).

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

  1. Moduł dla dzieci i młodzieży.
  2. Moduł dla osób dorosłych.
  3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z form:

1) posiłek

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” udzielane jest również wsparcie w formie zasiłku celowego na żywność oraz ciepłego posiłku, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium tj 792,00 zł, oraz 200% kryterium na osobę samotną tj. 1051,50 zł.

Skip to content