Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Przeciwdziałanie przemocy

Jak uzyskać pomoc w sytuacji, gdy w rodzinie występuje przemoc?

Przemoc domowa tworzy zamknięte kręgi, z których bardzo często ciężko jest się wydostać osobie poszkodowanej. Zwykle towarzyszy jej obawa o swoje zdrowie i życie, strach przed ujawnieniem trudnych i bolesnych faktów, mających miejsce w rodzinie.

Należy jednak pamiętać, że przerwanie takiego kręgu jest możliwe, a zwrócenie się o pomoc przynosi poprawę sytuacji.

O przemocy domowej możemy mówić wówczas, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując swoją przewagę narusza prawa i dobra osobiste drugiej osoby przyczyniając się do jej cierpienia i działając na jej szkodę. Oprócz fizycznego znęcania się istnieje przemoc psychiczna, seksualna czy ekonomiczna. Do przemocy zalicza się również zaniedbania w opiece nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

W sytuacji występowania przemocy ważne jest, aby zawiadomić instytucje, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacji kryzysowej. Na terenie naszej gminy są to:

  • Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych tel. 32 3262340.
  • Punkt Interwencji Kryzysowej tel. 322244390.
  • Policja tel. 997.
  • Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka tel. 327218910.
  • Można także złożyć zawiadomienie do Prokuratury.

Niebieska Karta to dokument zakładany w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty prowadzona jest przez CUS we współpracy z innymi instytucjami. W ramach procedury odbywają się grupy robocze. Tworzy się plan pomocy rodzinie w obecności osoby wskazanej jako doznająca przemocy. Członkowie grupy roboczej wzywają też osobę, która wskazana jest jako sprawca przemocy w celu podjęcia działań naprawczych.

W przypadku, kiedy procedura dotyczy również dzieci przedstawiciele grup roboczych mogą informować o sytuacji rodziny Sąd Rodzinny a także Prokuraturę.

Niebieska Karta zamykana jest przez Zespół Interdyscyplinarny wraz z ustaniem przemocy w rodzinie bądź braku zasadności podejmowania działań na podstawie wniosku przedstawicieli grupy roboczej.

Skip to content