Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Zasiłek stały

  Zasiłek stały przysługuje:

  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (wynoszącego 776 zł),
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (wynoszącego 600 zł na osobę w rodzinie).

  Zasiłek stały nie przysługuje, jeżeli:

  • osoba otrzymuje rentę socjalną
  • osoba otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne
  • osoba otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy
  • osoba otrzymuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
  • osoba otrzymuje zasiłek dla opiekuna

  Zasiłek stały ustala się w wysokości:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
  • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie
   a dochodem na osobę w rodzinie

  Kwota zasiłku stałego w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być wyższa niż
  1000 zł miesięcznie.

  Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

  Zasiłek stały przyznaje się bezterminowo:

  • w przypadku niezdolności do pracy z tytułu wieku  – w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w artykule 24 ustęp 1 oraz artykule 27  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
   o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i osoba nie nabyła uprawnień do pobierania emerytury
  • w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane na czas nieokreślony

  Zasiłek stały przyznaje się na okres, w przypadku gdy orzeczenie ma charakter okresowy.

  W przypadku złożenia przez osobę, która nie posiada orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wniosku o przyznanie zasiłku stałego wraz z wymaganą dokumentacją oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy albo wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności postępowanie zawiesza się do dnia dostarczenia orzeczenia jeżeli osoba spełnia pozostałe warunki do otrzymania zasiłku stałego z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy.

  Na okres zawieszenia postępowania przyznaje się z urzędu zasiłek okresowy w wysokości i na zasadach określonych w art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

  Jeżeli orzeczenie zostanie dostarczone w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z potwierdzeniem.

  Jeżeli orzeczenie zostanie dostarczone po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie.

  Skip to content