Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „Becikowe”

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to świadczenie pieniężne przyznawane z tytułu urodzenia się dziecka.

Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. Świadczenie to jest wypłacane jednorazowo w kwocie 1.000,00 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

  • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.
  • dla osoby samotnie wychowującej dziecko nie zostały ustalone alimenty chyba że:
  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany,
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  4. osąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
Skip to content