Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo jeśli egzekucja alimentów jest bezskuteczna i spełnione zostanie kryterium dochodowe.

Świadczenia przysługują osobie uprawnionej:

  • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
  • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo
  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej lub
  • zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2020/2021 przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

W tym roku po raz pierwszy w przypadku świadczeń z funduszu będzie obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Skip to content