Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Jak uzyskać pomoc

Jak uzyskać pomoc w formie niepieniężnej w Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych?

Zgłosić się do Centrum osobiście bądź telefonicznie
Centrum Usług Społecznych pomaga osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Pracownicy pomagają w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, a także wspierają osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych.

Jak uzyskać pomoc w formie pieniężnej w Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych?

Tryb udzielania pomocy obejmuje następujące etapy:

  • Złożenie wniosku o pomoc osobiście, może też być też przyznane na wniosek innych osób, ale za zgodą osoby na rzecz, której złożono wniosek. Pracownik socjalny ma obowiązek sprawdzenia każdego zgłoszenia o konieczności udzielenia pomocy, może również wszcząć postępowanie udzielenia pomocy z urzędu.
  • Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania zainteresowanej osoby.
  • Wydanie decyzji.
  • Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w formie wypłat w kasie Orzeskiego Banku Spółdzielczego w terminie określonym w decyzji lub w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł,
  2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 528 zł,
  3. rodzinie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego rodziny – przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wyżej wymienionych powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.