Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Jak uzyskać pomoc

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

– osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  2. b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego; mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1)   ubóstwa;

2)   sieroctwa;

3)   bezdomności;

4)   bezrobocia;

5)   niepełnosprawności;

6)   długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7)    przemocy domowej;

7a)  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8)    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9)   bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10)  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

11)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12)  alkoholizmu lub narkomanii;

13)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

14)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł.

Jak uzyskać pomoc w formie niepieniężnej w Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych?

Zgłosić się do Centrum osobiście bądź telefonicznie
Centrum Usług Społecznych pomaga osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Pracownicy pomagają w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, a także wspierają osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych.

Jak uzyskać pomoc w formie pieniężnej w Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych?

Tryb udzielania pomocy obejmuje następujące etapy:

  • Złożenie wniosku o pomoc osobiście, może też być też przyznane na wniosek innych osób, ale za zgodą osoby na rzecz, której złożono wniosek. Pracownik socjalny ma obowiązek sprawdzenia każdego zgłoszenia o konieczności udzielenia pomocy, może również wszcząć postępowanie udzielenia pomocy z urzędu.
  • Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania zainteresowanej osoby.
  • Wydanie decyzji.
  • Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w formie wypłat w kasie Orzeskiego Banku Spółdzielczego w terminie określonym w decyzji lub w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.
    Skip to content