Jak uzyskać pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych?

Tryb udzielania pomocy obejmuje następujące etapy:

  • Zgłoszenie wniosku o pomoc.
  • Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.
  • Wydanie decyzji.
  • Realizacja świadczeń.

W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i złożyć wniosek o pomoc na miejscu. Świadczenie może też być przyznane na osobisty bądź telefoniczny wniosek innych osób, ale za zgodą osoby na rzecz, której złożono wniosek. Pracownik socjalny ma obowiązek sprawdzenia każdego zgłoszenia o konieczności udzielenia pomocy, może również wszcząć postępowanie udzielenia pomocy z urzędu.

W dalszej kolejności po złożeniu wniosku konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania zainteresowanej osoby. Wywiad środowiskowy powinien być przeprowadzony do 2 tygodni od złożenia wniosku, a w sprawach niecierpiących zwłoki lub wymagających pilnej interwencji Ośrodka do 2 dni. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny, aby na podstawie uzyskanych informacji można było przyznać pomoc. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny oraz formułuje wnioski stanowiące podstawę planowania pomocy i działań na rzecz rodziny.

Odmowa przeprowadzenia wywiadu powoduje, że nie jest możliwe określenie sytuacji rodziny lub osoby, a tym samym nie ma możliwości przyznania pomocy.

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy, a także te o odmowie przyznania pomocy wystawiane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, biletu kredytowanego.

Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w formie wypłat w kasie Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Oddział Łaziska Górne przy ul. Barlickiego 1 w Łaziskach Górnych w terminie określonym w decyzji lub w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji socjalno- bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia zaświadczeń i oświadczeń dotyczących sytuacji dochodowej, rodzinnej, materialnej itp.

Pracownicy socjalni MOPS udzielają wyczerpujących informacji o przysługujących świadczeniach, dostępnych formach pomocy oraz procedurze ich przyznawania.

wielkość czcionki
kontrast