Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Zespół ds. Wspierania Seniorów

DZIENNY DOM „SENIOR+” to bezpieczne i przyjazne miejsce dla seniorów zamieszkujących teren miasta Łaziska Górne w wieku powyżej 60 roku życia , sprzyjające ich aktywizacji i integracji. Ośrodek będzie pomocą zwłaszcza dla osób nieaktywnych zawodowo, samotnych lub wymagających częściowej opieki w czynnościach dnia codziennego. Osoby starsze mogą liczyć m. in. na:

 • aktywne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie nowych umiejętności;
 • utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej;
 • stworzenie możliwości uzupełnienia i poszerzenia wiedzy podczas zajęć edukacyjnych, warsztatowych;
 • zapewnienie dostępu do oferty kulturalnej, artystycznej i krajoznawczej;
 •  zapewnienie aktywności ruchowej poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne;
 • organizowanie zajęć manualnych m.in. zajęć plastycznych;
 • stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji uczestników przy wykorzystaniu ich wiedzy i umiejętności;
 • fizjoterapię;
 • opiekę pielęgniarki.

Dzienny Dom „Senior+” zapewnia śniadanie oraz obiad z podwieczorkiem. Korzystanie z tej formy pomocy jest odpłatne (wysokość opłat zależy od dochodów).

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025 (edycja 2023) Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”

Dofinansowanie: 102 000,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 370 107,00 zł

CEL PROGRAMU: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Łaziskach Górnych

ZADANIE PROGRAMU:  Od 2020 r. Dzienny Dom Senior + w Łaziskach Górnych świadczy usługi na rzecz osób starszych, którzy w godzinach funkcjonowania placówki, od poniedziałku do piątku, mają zapewnioną m. in. ośmiogodzinną opiekę, trzy posiłki dziennie, ćwiczenia pamięci, trening umysłu, muzykoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia integracyjno-rozwojowe, zajęcia rekreacyjne służące aktywnemu odpoczynkowi i wzmacnianiu więzi społecznych, ćwiczenia rehabilitacyjno-gimnastyczne z elementami kinezyterapii, zajęcia artystyczne, plastyczne, etc. – wg potrzeb i zainteresowań seniorów, w tym zajęcia manualne m.in. warsztaty lepienia z gliny, ceramiki, spotkania międzypokoleniowe, dyskusje, wyjścia do miejsc kultury, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Przedmiotowe dofinansowanie zadania pozwala na sfinansowanie podstawowych usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 oraz przyczynia się do rozbudowania oferty spędzenia wolnego czasu oraz poprawy kondycji psychofizycznej podopiecznych placówki.

LICZBA MIEJSC – 25 dla osób w wieku 60 +

Dzienny Dom Senior + w Łaziskach Górnych działa powszednie w godzinach 7.30-15.30.

EFEKTY PROGRAMU: Zaspokojenie potrzeb osób starszych w obszarze aktywności społecznej.  Stworzenie seniorom przestrzeni, w której mogą w komfortowych warunkach i bezpiecznie spędzać czas.

KLUB SENIORA to propozycja mająca na celu integrację i aktywizację społeczną oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych powyżej 50 roku życia zamieszkujących miasto Łaziska Górne. W ramach regularnych spotkań Seniorzy korzystają z zajęć o charakterze integracyjno-rekreacyjnym m.in. poprzez:

 • wspólne spędzanie czasu wolnego, zaangażowanie w życie społeczne;
 • zawieranie nowych znajomości, budowanie więzi wśród seniorów;
 • rozpowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia;
 • zapewnienie aktywności ruchowej poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne;
 • rozwijanie zainteresowań;
 • dostęp do oferty kulturalnej i turystycznej;
 • dostęp do technologii informatycznej;
 • wspieranie konstruktywnego spędzania czasu poprzez zajęcia usprawniające intelektualnie i manualnie.
 • Spotkania odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 10.15 – 12.15

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, gdy rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze przyznawane są bez względu na dochód, ale są odpłatne, zależne od dochodu osoby/rodziny. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

UCHWAŁA NR XIV/142/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 29 października 2019 r.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat a także trybu ich pobierania

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Mogą one polegać na: usprawnianiu do funkcjonowania w społeczeństwie, pielęgnacji, wsparciu edukacyjnym, pomocy mieszkaniowej. Usługi te są częściowo odpłatne zależne od dochodu osoby/rodziny.

UCHWAŁA NR XIV/142/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 29 października 2019 r.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat a także trybu ich pobierania

Skip to content