Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Zespół ds. Administracji i Kadr

Do zadań Zespołu ds. Administracji i Kadr należy:

 1. W zakresie administracji – obsługa organizacyjna Centrum, w tym:
  • obsługa sekretariatu;
  • opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym;
  • prowadzenie rejestrów dotyczących m.in.: pełnomocnictw, zarządzeń, upoważnień oraz pieczęci;
  • prowadzenie dziennika korespondencji i centralnego rejestru umów;
  • prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych;
  • prowadzenie składnicy akt;
  • obsługa klienta indywidualnego i instytucjonalnego;
  • nadzór nad pomieszczeniami Centrum, wydawanie kluczy uprawnionym osobom.
 2. W zakresie kadr:
 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia, w porozumieniu z Zespołem Ekonomicznym w Łaziskach Górnych;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w tym badań pracowników (wstępnych, okresowych oraz dodatkowych) ;
 • prowadzenie spraw pracowników dotyczących zwrotu kosztów z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych;
 • przygotowanie umów cywilno-prawnych;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej staży, praktyk i wolontariatu oraz innej aktywizacji zawodowej dla studentów, absolwentów i stażystów;
 • przechowywanie dokumentacji dotyczącej procedury naboru na wolne stanowiska;
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia pracowników;
 • sporządzanie dla GUS i PFRON sprawozdań dotyczących polityki kadrowo-płacowej, w porozumieniu z Zespołem Ekonomicznym w Łaziskach Górnych;
 • rozliczanie i ewidencja czasu pracy pracowników;
 • przetwarzanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego klientów w Programie „Płatnik” na podstawie dokumentów otrzymanych z Zespołu do Spraw Realizacji Zadań z Zakresu Pomocy Społecznej oraz Zespołu do Spraw Świadczeń;
 • Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w części merytorycznej;
 • Obsługa merytoryczna PFRON.
Skip to content