W ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przysługuje pomoc w formie:

  • posiłku dla dzieci w szkołach i przedszkolach
  • świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Informacja o realizacji programów

 dożywiania dzieci w placówkach oświatowych

finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Łaziskach Górnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych informuje, że o pomoc w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych, mogą ubiegać się rodziny – mieszkańcy Miasta Łaziska Górne, które spełniają następujące warunki:

  • na podstawie Programu Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania:

których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej,   tj. dochód do 792 zł na osobę w rodzinie;

  • na podstawie Gminnego Programu Osłonowego:

których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, ale nie przekracza 200% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej tj. dochód do 1.056,00 zł na osobę w rodzinie

Wskazany powyżej dochód obliczany jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Niezbędne dokumenty:

  • wniosek o pomoc;
  • zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (druki do pobrania na stronie cus.laziska.pl lub w siedzibie tut. Ośrodka).

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, warunkiem koniecznym do przyznania wnioskowanej pomocy jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.


Informujemy, że decyzje w sprawie dożywiania wydawane będą na okres 6 miesięcy.

W celu kontynuacji należy złożyć ponowny wniosek.

wielkość czcionki
kontrast