Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Posiłek dla dzieci

Informacja

Uchwałą nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Celem programu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych jest:

  1. zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży (dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej),
  2. objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Program przewiduje udzielenie pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Wsparcie w postaci zapewnienia posiłku udzielane jest osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium ustawowego, tj. dochód osoby samotnej nie może przekroczyć 1552 zł miesięcznie, a dochód osoby w rodzinie nie może przekroczyć 1200 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Program “Posiłek w szkole i w domu” poza zapewnieniem posiłku daje możliwość wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Ustawa o pomocy społecznej mówi, że zasiłek celowy może być wypłacony do kwoty 100% kryterium dochodowego czyli:  776 zł dla osoby samotnej i 600 zł dla osoby w rodzinie. Aby wypłacać świadczenie pieniężne osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium (zgodnie z programem “Posiłek w szkole i w domu”) Rada gminy, w drodze uchwały podwyższyła kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem “Posiłek w szkole i w domu”. Kryterium to wynosi 200% czyli tak jak w przypadku zapewnienia posiłku: dochód osoby samotnej nie może przekroczyć 1552 zł miesięcznie, a dochód osoby w rodzinie nie może przekroczyć 1200 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Osoby potrzebujęce ww. wsparcia proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych w budynku przy ulicu Energetyków 5, pokój nr 4, tel: 32 324 86 60.

 

 

Skip to content