Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych jest jednostką organizacyjną gminy powstałą, aby realizować zadania z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Swoim działaniem obejmuje obszar Miasta Łaziska Górne.

Działalność MOPS-u możemy podzielić na trzy najważniejsze działy:

Dział Pomocy Społecznej

Dział Usług Opiekuńczych

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Pomoc społeczna i usługi opiekuńcze:

Pracownicy Ośrodka udzielają  pomocy i wsparcia  w sytuacjach takich jak: choroba, samotność, utrata pracy, bezdomność, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm, wyciągając „pomocną dłoń”, gdy zawiodą  możliwości wsparcia  ze strony rodziny czy środowiska.

Pomoc społeczna to:

praca socjalna czyli działanie pracownika socjalnego wspólnie z klientem mające na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej i odzyskanie samodzielności (m.in. pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, służenie radą i pomocą w rozwiązywaniu trudności i problemów dnia codziennego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – prowadzenie procedury Niebieskiej Karty).

wsparcie finansowe czyli m.in.: zasiłek celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały, specjalny zasiłek celowy, sprawienie pogrzebu

pomoc rzeczowa – schronienie, ubranie, posiłek,

pomoc usługowa – usługi opiekuńcze wykonywane przez opiekunów zatrudnionych w naszym Ośrodku czyli m.in.:  pomoc osobom samotnym, chorym niepełnosprawnym w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie tym osobom kontaktu z otoczeniem.

Myśląc o najstarszych mieszkańcach naszego miasta utworzyliśmy Klub Seniora, gdzie regularnie spotykają się łaziscy seniorzy.

 

Zachęcamy do reagowania, gdy widzimy w naszym bliskim otoczeniu osoby, którym moglibyśmy pomóc, a które z różnych względów nie zawsze maja możliwość do nas dotrzeć.

 

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny:

W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszy Alimentacyjnego można ubiegać się o świadczenia uzależnione od kryterium dochodowego tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe świadczenia tj. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowe świadczenie ”Za życiem”, świadczenie rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny a także nowe świadczenie, o które można będzie się ubiegać od 1 lipca br. „Dobry  start” nie są uzależnione od osiąganych dochodów przez rodzinę.

Świadczenia na dzieci przyznawane są w celu pokrycia części wydatków na ich utrzymanie, wychowanie, w tym opiekę nad nimi.

 

Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: ul. Energetyków 5

Kontakt: Tel: 32 326 23 40

e-mail: sekretariat@cus.laziska.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

wielkość czcionki
kontrast