Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Pobyt w domach pomocy społecznej

Pomoc w postaci pobytu w domu pomocy społecznej skierowana jest dla osoby, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a dla której pomoc nie może być zrealizowana w postaci usług opiekuńczych.

Domy pomocy społecznej dzielą się na:

 • domy dla osób w podeszłym wieku
 • domy dla osób przewlekle somatycznie chorych
 • domy dla osób przewlekle psychicznie chorych
 • domy dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • domy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
 • domy dla osób niepełnosprawnych fizycznie
 • domy dla osób uzależnionych od alkoholu

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, którego wysokość w zależności od tego czy dom ma zasięg gminny, powiatowy czy regionalny, ustalana jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 • mieszkaniec domu – do wysokości 70 proc. swojego dochodu
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi, w przypadku gdy dochód tych osób przekracza 300 % kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 %. tego kryterium
 • w przypadku niewywiązania się z wnoszenia opłat przez osoby wymienione powyżej, za pobyt w domu płaci zastępczo gmina. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty wnoszą w kolejności:

 • mieszkaniec domu
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu opieki społecznej

W przypadku, gdy mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność, rodzina oraz gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat.

Skip to content