Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Rozwój usług społecznych dla mieszkańców miasta Łaziska Górne świadczonych w ramach Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych rozpoczął nabór do projektu „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne świadczonych w ramach Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogramy zajęć poszczególnych usług:

Zmiana harmonogramu Aktywizacja 40+

Zajęcia specjalistyczne dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców w sprawie dzieci

Organizator Społeczności Lokalnej

Usługa transportu do miejsc na terenie Miasta Łaziska Górne

Rehabilitacja domowa w miejscu zamieszkania

Lokalna-baza-wolontariatu

Opieka wytchnieniowa

Aktywizacja i edukacji dzieci i młodzieży

Aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży

Niedzielny posiłek

Aktywizacja 40+

W ramach Projektu będą realizowane następujące usługi:

 • Opieka wytchnieniowa;
 • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców w sprawie dzieci;
 • Aktywizacja 40+;
 • Aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży;
 • Rehabilitacja domowa w miejscu zamieszkania;
 • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz usługa składania i rozkładania łóżka rehabilitacyjnego;
 • Usługa transportu do miejsc na terenie Miasta Łaziska Górne;
 • Lokalna baza wolontariatu.

Zapisy do usług odbywają się w następujących godzinach:

 • poniedziałki: 10.00 – 17.00
 • wtorek – piątek: 10.00 – 14.00

Dofinansowanie w kwocie 3 124 999,99 zł (słownie złotych: trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100), z następujących źródeł:

 1. Ze środków europejskich w kwocie 2 633 749,99 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć i 99/100, co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.
 2. Ze środków dotacji celowej w kwocie 491 250,00 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt i 00/100).

Cele projektu: wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Miasta Łaziska Górne, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej realizowanych przy wykorzystaniu CUS we współpracy m.in. z NGO, PES i JST.

Planowane efekty: Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych jako nowej jednostki organizacyjnej gminy i nowej instytucji lokalnej polityki społecznej, która ma służyć rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym.

Realizacja Programu Usług Społecznych na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Miasta Łaziska Górne w zakresie usług społecznych, zatrudnienie Organizatora Usług Społecznych, Organizatora Społeczności Lokalnej oraz Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych.

Projekt przewiduje:

 • przeprowadzenie diagnozy i rozeznania potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych;
 • realizację Programu Usług Społecznych;
 • utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych;
 • poprawę skuteczności udzielania usług społecznych;
 • zwiększenia dostępności usług społecznych;
 • prowadzenie działań na rzecz integracji i wspierania społeczności lokalnej z wykorzystaniem jej potencjału;
 • organizowanie działań samopomocowych, wolontariackich i sąsiedzkich.

Okres realizacji: 01.06.2021-31.10.2023

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Skip to content