Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Informacje

2022-12-2 | Aktualności

DODATEK ELEKTRYCZNY

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych informuje, że od 1 grudnia 2022 r. będzie możliwe składanie wniosków nowe świadczenie – dodatek elektryczny.

Wnioski można składać do 1 lutego 2023 r.:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,

– w Centrum przy ul. Energetyków 5 w następujących godzinach:

Poniedziałek: 12:00 – 17:00
Wtorek 8:00 – 12:00
Środa:   8:00 – 12:00
Czwartek: 12:00 – 15:30
Piątek:   8:00 – 12:00

 

Dodatek elektryczny przysługuje:

– osobie fizycznej samotnie zamieszkującej i gospodarującej (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

– osobie fizycznej i osobom z nią spokrewnionym lub niespokrewnionym pozostającym w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł. Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo.

W przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. Aby uzyskać dodatek w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

W przypadku dodatku  nie obowiązuje kryterium dochodowe, lecz jego przyznanie uzależnione jest od głównego źródła ogrzewania danego gospodarstwa domowego.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

– osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw,

– w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy,

– gospodarstwom domowym, którym przyznano dodatek węglowy, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym,

– gospodarstwom domowym, którym przyznano dodatek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 r.

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku elektrycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (pod warunkiem, że został wskazany).

W przypadku, jeżeli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o dodatek elektryczny istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego z tut. Centrum.

 

 

INFORMACJA

Informujemy mieszkańców, którzy zamierzają złożyć wniosek o dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych opalających dom pelletem, olejem opałowym lub drewnem, że od poniedziałku 14 listopada wnioski te przyjmowane będą wyłącznie w Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5 w Punkcie Obsługi Klienta, pokój nr 2 w następujących godzinach:

Poniedziałek 12.00-17.00

Wtorek 8.00-12.00

Środa 8.00-12.00

Czwartek 12.00-15.30

Piątek 8.00-12.00

Szczegółowe informacje w linku poniżej

https://bip.cus.laziska.pl/dodatek-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla-1

https://bip.laziska.pl/dodatek-weglowy-1

 

INFORMACJA
Informujemy o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) oraz na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Łaziska Górne nr OG.0052.97.2022 z dnia 26 września 2022 r. do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, złożonych od dnia 21 września 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.
Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych jest zadaniem zleconym Miasta Łaziska Górne, wykonywaniem którego zajmuje się Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych, jednocześnie jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Śląskiego.
Urząd Miejski w Łaziskach Górnych złożył zapotrzebowanie na powyższe środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymał, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.